Hwb+ Secondary School Update

Hwb+The following message was sent by the Hwb Team and outlines a timetable for the roll out of Hwb+ to Welsh Secondary Schools:

Dear Colleagues

Further to our e-mail communication to you on 13 September, where we outlined the reasons for the delay to the Hwb+ secondary school deployment, we are now writing to provide you with a further update following Hwb Project Board held on 10 October and National Digital Learning Council meeting on 15 October.

During these meetings, the options around secondary school Hwb+ deployment were discussed and a decision to proceed with further developing the secondary model was taken. These developments are in-line with the feedback received from the Hwb+ secondary pilot schools that identified the need for improvements to the platform.

The impact of this is that the supplier of the Hwb+ learning platform now has to spend a significant amount of time developing the Hwb+ platform which will further impact on the timetable to deploy the platform to secondary schools. We believe that this additional time will allow the supplier to develop the platform to best meet the needs of secondary schools in Wales.

This unavoidable delay allows for training to be provided to secondary schools on leadership and change management aspects of adopting Hwb+.  Schools, local authorities and regional education consortia have identified this particular aspect as fundamental to the success of the project.

Timetable:

December 2013

Four regional road shows across Wales to demonstrate the full functionality of the Hwb+ platform for secondary schools.

January 2014 to March 2014

Leadership and change management training sessions for secondary schools to support the implementation of the Hwb+ learning platform.

February 2014 to March 2014

Pilot of revised Hwb+ learning platform with identified secondary schools.

From April 2014

Secondary schools will be fully provisioned and able to access relevant training sessions provided by Welsh Government.

Please communicate this timetable to all of your secondary schools as soon as possible.

Further updates will be issued in due course

Kind regards

Hwb Team

 

Annwyl Gyfeillion

Yn dilyn ein neges e-bost atoch ar 13 Medi yn amlinellu’r rhesymau am yr oedi o ran cyflwyno Hwb+ mewn ysgolion uwchradd, rydym bellach yn ysgrifennu atoch i’ch hysbysu am y sefyllfa ddiweddaraf yn dilyn cyfarfod Bwrdd Prosiect Hwb ar 10 Hydref a chyfarfod y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ar 15 Hydref.

Yn ystod y cyfarfodydd hyn, trafodwyd yr opsiynau ar gyfer cyflwyno Hwb+ mewn ysgolion uwchradd a phenderfynwyd mynd ati i ddatblygu’r model uwchradd ymhellach. Mae’r datblygiadau hyn yn cyd-fynd â’r adborth a gafwyd gan ysgolion uwchradd peilot Hwb+ a oedd yn nodi bod angen gwella’r llwyfan dysgu.

O ganlyniad, mae gofyn i gyflenwr llwyfan dysgu Hwb+ dreulio llawer iawn o amser nawr yn datblygu llwyfan Hwb+, a bydd hyn yn effeithio ymhellach ar yr amserlen ar gyfer cyflwyno’r llwyfan mewn ysgolion uwchradd. Credwn y bydd yr amser ychwanegol hwn yn galluogi’r cyflenwr i ddatblygu’r llwyfan mewn ffordd sy’n bodloni anghenion ysgolion uwchradd yng Nghymru orau.

Mae’r oedi anorfod hwn yn golygu bod modd darparu hyfforddiant i ysgolion ar yr agweddau hynny ar fabwysiadu Hwb+ sy’n ymwneud ag arweinyddiaeth a rheoli newid. Mae ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol wedi nodi bod yr agweddau penodol hyn yn hollbwysig i lwyddiant y prosiect.

Yr amserlen:

Rhagfyr 2013

Pedair sioe deithiol ranbarthol ar draws Cymru i ddangos holl nodweddion llwyfan dysgu Hwb+ ar gyfer ysgolion uwchradd.

Ionawr 2014 – Mawrth 2014

Sesiynau hyfforddiant ar gyfer ysgolion uwchradd yn ymwneud ag arweinyddiaeth a rheoli newid i gefnogi’r broses o weithredu llwyfan dysgu Hwb+.

Chwefror 2014 – Mawrth 2014

Treialu llwyfan dysgu diwygiedig Hwb+ gyda’r ysgolion uwchradd a nodwyd.

O Ebrill 2014 ymlaen

Bydd darpariaeth lawn gan yr ysgolion uwchradd a byddant yn gallu manteisio ar sesiynau hyfforddiant perthnasol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Anfonwch yr amserlen hon at eich holl ysgolion uwchradd cyn gynted â phosibl.

Caiff manylion pellach eu cyhoeddi maes o law.

Yn gywir

Tîm Hwb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s